12:04 ::: 1399/11/14

مادر با طعم هیپوکندریا

سرکلاس آزمون های روانی در ذیل تفسیر MMPI (پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا)، رسیدم به هیپوکندریا. هیپوکندریا اولین مقیاس بالینی MMPI است و شکوه های بیمارگونه، شکوه های بدنی و ...

5:37 ::: 1399/11/03

حد و مرزهای زندگی شخصی

اگر می خواهید کنترل زندگی خود را در دست بگیرید، حد و مرز زندگی شخصی خود را برای دیگران مشخص کنید. اما حد و حریم ها چیستند و چرا تا ...

1:50 ::: 1399/11/03

انتصاب دکتر ابوالفضل سعادتی به عنوان سرپرست خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه مشهد

خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه کشور دکتر ابوالفضل سعادتی به عنوان سرپرست خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه مشهد منصوب شد دکتر محمد ابراهیم مداحی، رییس خانه روانشناسان، مشاوران و حرف ...

4:25 ::: 1399/10/30

احساس بی ارزشی در زندگی

احساس بی ارزشی در زندگی می تواند گاهی در زندگی به سراغ ما بیاید. حتما همه ما زمان هایی را تجربه کرده ایم که تمام هستی و تعلقاتمان را پوچ ...