5:49 ::: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

پرسشنامه اضطراب بک

پرسش‌نامه اضطراب بک (به انگلیسی: BAI - Beck Anxiety Inventory) یک پرسش‌نامه خودگزارشی است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده‌است. این پرسش‌نامه یک مقیاس ۲۱ ماده‌ای ...

12:05 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

تست جهت گیری زندگی(خوش بینی) شییر و کارور

شییر و کارور(1985)برای ارزیابی خوش بینی سرشتی، آزمون جهت گیری زندگی( LOT ) خود گزارش خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند(شییر و همکاران،1994). ...

11:29 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه ها، برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (1977) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و ...

11:11 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

پرسشنامه تنظیم شناخت هیجان گارنفسکی

در واقع، تنظيم هيجان به اعمالي اطلاق مي شود كه به منظور تغيير يا تعديل يك حالت هيجاني به كار مي رود. در متون روانشناختي، اين مفهوم اغلب به منظور ...

11:43 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

تست هیجان خواهی آرنت

هیجان خواهی را به عنوان یک بعد شخصیتی ابتدا آیزنک در زیر مجموعه ویژگیهای افراد برون گرا مطرح کرد و سپس زاکرمن گسترش داد.هیجان خواهی نوعی تمایل ارثی برای شروع ...

10:31 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

تست حساسیت اضطرابی(ASI)

حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی،نشان دهنده تفاوت هاب فردی است که به وسیله ترس از احساسات اضطرابی(ترس از ترس) مشخص میشود و نشان دهنده گرایش به فاجعه نمایی ...

11:38 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)

یکی از مواردی که فرد را در ناراحتی،رنجش و خلق پایین نگه میدارد، نداشتن بخشش است.افرادی که دیگران را به راحتی نمی بخشند، در خشم باقی می مانند و معمولا ...

10:23 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورون و فریدلندر

مفهوم‌تمایزیافتگی خود یا خود تمایزیافته (differentiation of self) یکی از مفاهیم‌اساسی تئوری بوئن است. تمایزیافتگی خود،مهمترین مفهوم نظریه سیستم های خانواده است و بیانگر میزان توانایی فرد در تفکیک فرایندهای ...

10:41 ::: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

پرسشنامه ترس از ارزيابي منفي (FNES-B)

ترس از ارزیابی منفی: اضطراب اجتماعی، به طور جزئی پاسخی به‌‌ارزیابی منفی ادراک شده از سمت و سوی دیگران است.ساختار ترس از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره ونگرانی در مورد ...

اعضای هیات علمی آکادمی