12:01 ::: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قانون مورفی خیانت

قانون مورفی خیانت را در چند قسمت به قلم دکتر سعادتی برای آنانکه زدگی شان دستخوش یکی از آسیب زا ترین داستان های زندگی زناشویی، یعنی خیانت شده است… قانون مورفی خیانت وارد ...

10:10 ::: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

درد زن بودن

‎درد زن بودن... ‎نگاره ای، هدیه به زنان سرزمینم، خصوصا آنانی که خانه دار و همزمان شاغل هستند. تنشان به ناز طبیبان نیازمند مباد. ‎درد زن بودن... ‎جمعه بکام، مدت هایی هست که در ...

اعضای هیات علمی آکادمی