1:23 ::: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زن و واژه های سه حرفی اش

زن و واژه سه حرفی اش تمام کودکی من در کنار زنی سنتی گذشت که آموزه های دینی اش باعث شده بود که خود را از فرزندش بپوشاند. مادرم به دلیل ...

1:10 ::: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

آسیب شناسی بیوه گی در ایران

بیوه گی در لغت یعنی فردی فاقد همسر بر اثر طلاق یا مرگ همسر. بیوه می تواند بیوه‌زن یا بیوه‌مرد باشد. مرحوم دهخدا در فرهنگ نامه خودش بیوه را به ...

اعضای هیات علمی آکادمی