352 بازدید ::: ۶:۴۹ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

پاورپوینت تحلیل روابط متقابل

 تحلیل رفتار متقابل ( اریک برن )

 

 

تحلیل رفتار متقاابل چیست؟

تعریف انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل:

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است درموردشخصیت وروش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد وتغییرات شخصیتی.

 درمیان دیدگاههای مختلف روان شناسیTAازنظرعمق تئوری وکاربرد وسیع ومتنوع آن برجسته می باشد.وبه عنوان نظریه شخصیت تصویری از ساختار روانشناسی انسانها به ماارائه می دهد وبه این جهت از یک الگوی سه بخشی به عنوان الگوی حالات نفسی استفاده می کندوهمین الگو به ماکمک میکندتادریابیم انسانهاچگونه عمل رفتار می کنند.

TAدر زمینه های مختلفی نظیر :ارتباطات،رشدکودک،مدیریت ،تجزیه وتحلیل سازمانها،روان درمانی ،مشاوره ،مددکاری اجتماعی وبه طورکلی درهرزمینه ای که نیاز به درک افراد ،روابط وارتباطات باشد کاربرد دارد.

نظریه ومدل اولیه تحلیل رفتار متقابل
برن معتقد بود ارتباط کلامی از نوع رو دررو محور روابط اجتماعی (social reltionships)انسان وهمچنین محورروانکاوی است .برای برن نقطه شروع وقتی بود که دونفر به هم می رسند ویکی از آنهاسرصحبت را باز می کند .او این مواجهه را محرک رفتار متقابل می دانست و واکنش طرف مقابل را پاسخ رفتار متقابل .شخصی که محرک را می فرستد کنشگر (operant)است وفرستنده ی پاسخ پاسخگر(respondent).به این ترتیب تحلیل رفتارمتقابل ،روش بررسی این رفتارمتقابل است که «من باتوکاری میکنم وتودرجوابم کاری میکنی».

فلسفه تحلیل رفتار متقابل
تحلیل رفتار متقابل براساس فرضیه های فلسفی خاصی استوار گردیده است این پیش فرضها ،عباراتی درباره انسان ،زندگی وهدفهای تغییراند.
فرضیه های فلسفی تحلیل رفتارمتقابل عبارتند از:
«انسانها ذاتاًخوب هستند»
من وتوهردو ارزشمند ومحترم هستیم .گاهی ممکن است آنجه را تو انجام می دهی من نه دوست داشته باشم ونه قبول داشته باشم ولی همیشه هرچه هستی تورا می پذیرم .

«همه توانایی فکرکردن دارند»
همه به جز کسانی که ضایعات مغزی شدیدی دارند قادربه فکرکردن هستند.بنایر این مامسوولیم که مشخص کنیم اززندگی چه می خواهیمونهایتاًهرفردی باپیامد تصمیمات خود زندگی می کند.

«سرنوشت انسانهابه دست خودشان تصمیم گیری شده است واین تصمیمات را می توان تغییرداد»

 

 

برای دانلود فایل پاورپوینت کلیک کنید:

نظرات

پاسخی بگذارید