177 بازدید ::: ۳:۵۰ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

مقاله بررسي اثربخشي نقاشي درماني بر خلاقيت و رشد اجتماعي كودكان

بررسي اثربخشي نقاشي درماني بر خلاقيت و رشد اجتماعي كودكان ۴ تا ۶ ساله

 

چكيده
زمينه: با توجه به اهميت خلاقيت و رشد اجتماعي و از آنجا كه يكي از زمينه هاي رشد اين دو در دوران كودكي، نقاشي است مي توان از آن براي پرورش خلاقيت و بهبود روابط كودكان بهره گرفت.
هدف: هدف اصلي در اين پژوهش، بررسي تأثير نقاشيدرماني بر خلاقيت و رشد اجتماعي كودكان ۴ تا ۶ سال است.
روش: روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش نيمه آزمايشي است و نمونه گيري به صورت تصادفي انجام گرفته است. در ابتدا از بين مراكز پيش دبستاني منطقه دو بهزيستي تهران، دو مركز و سپس از اين دو مركز، تعداد ۳۰ كودك به صورت تصادفي در هريك از گروه هاي آزمايش و گواه جايگزين شدند. سپس از كودكان هر دو گروه، آزمون هاي خلاقيت تورنس و رشد اجتماعي واينلند به عمل آمد.

نتيجه گيري: نقاشي درماني از جمله روش هاي جذاب و مؤثر در افزايش خلاقيت (در ابعاد ابتكار، سيالي و انعطاف پذيري) و رشد اجتماعي كودكان ۴ تا ۶ سال است.

كليد واژه ها: رشد اجتماعي، خلاقيت، نقاشي درماني.

 

 

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید:

 

متن کامل مقاله.PDF

نظرات

پاسخی بگذارید