211 بازدید ::: ۶:۵۷ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اختلالات مصرف مواد

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اختلالات مصرف مواد

چکیده
اختلالات مصرف مواد با مصرف مکرر و ناهنجار مواد و یا الکل توصیف می شود که اغلب به پریشانی فراوان و
اختلا در زمینه های فردی، اجتماعی و شغلی منجر می شود. تعدادی از رویکردهای درمانی در درمان اختلالات مصرف مواد مؤثر شناخته شده اند. با اینحا ، درمان اختلالات مصرف مواد دشوار است. چنانچه عود مکرر از ویژگیهای مشکل زای رایج این اختلالات است. موج سوم درمان شناختی رفتاری از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل رویکردها و روشهای جدیدی است که پتانسیل بالایی برای رسیدگی به موارد پیچیده سوء مصرف مواد دارد. هدف از این تحقیق مروری نظری و پژوهشی بر کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلالات مصرف مواد بود. روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و یادداشت برداری و خواندن اسناد بود.
بر اساس مبانی نظری و پژوهشی می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک مداخله امیدبخش برای اختلالات مصرف مواد است. با این حال برای کارایی بیشتر، پژوهش بیشتر با نمونه های بزرگتر و دوره پیگیری طولانی، همراه با مطالعه مکانیسم درمان برای شکل دهی مد نظری و پروتکل درمان سوءمصرف مواد مورد نیاز است. در پایان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله مؤثر برای اختلالات مصرف مواد توصیه شده است.

کلید واژه ها: موج سوم درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلالات مصرف مواد

 

جهت دانلود مقاله «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اختلالات مصرف مواد» روی فایل دانلود متن کامل کلیک کنید:

 

 

دانلود متن کامل مقاله.PDF

 

نظرات

پاسخی بگذارید